DREPT CIVIL

Ne reprezentăm clienții în litigii civile de orice natură (acțiuni în constatare, acțiuni în revendicare, acțiuni posesorii, succesiuni și partaje, ieșiri din indiviziune, rectificări extrase de carte funciară, acțiuni de fond funciar, contracte vânzare-cumparare, donații, schimburi, închiriereri, comodat, gaj, împrumuturi, evacuări, executări silite, contestații la executare, cadastru, intabulări).

Asigurăm reprezentarea în relația cu instanțele de judecată și redactarea și sustinerea acțiunilor civile în instanțele de judecată. Acoperim și aria procedurilor prealabile unui litigiu – notificări, concilieri, medieri, arbitraj.

Serviciile din sfera dreptului civil includ și dreptul familiei, Cabinet Avocat Daniel Cioană oferind consultanță și reprezentare în acțiunile judecătorești de divorț, partaj, filiație, pensii de întreținere pentru majori și minori, punere sub interdicție etc. Împreună vom evalua șansele tale de succes pentru a adopta soluția optimă.

DREPT PENAL

Serviciile de drept penal, în cadrul biroului nostru de avocatură, includ asistența juridică în faza de urmărire penală și pe parcursul procesului, asistență la cererile de arestare, stabilirea strategiei în procese penale priving diferite infracțiuni, și consultanță și asistență pe parcursul întregului procesului penal.

Asigurăm reprezentarea inculpatului sau a părții vătămate, în faza de urmărire penală, pe parcursul procesului penal, și în fața instanțelor de judecată.

Redactăm plângeri penale și le susținem în fata instanțelor de judecată: plângeri și denunțuri penale diverse, susținere căi de atac împotriva sentințelor penale, și formulare și susținere recurs contra mandatului de arestare sau de prelungire a stării de arestare. Conform Noul Cod Penal și de Procedură Penală, redactăm de asemenea cereri pentru condamnați: întreruperea sau amânarea executării pedepsei, contestații la executare, aplicarea legii penale mai favorabile.

DREPT COMERCIAL

Serviciile și consultanța juridică în sfera dreptului comercial includ:

 • Redactarea și/sau negocierea contractelor și actelor juridice, a actelor adiționale, certificări de contracte;
 • Întocmire acte de societate: înființare, lichidare, fuziune, modificări ale actelor constitutive, acorduri legale pentru funcționarea firmei;
 • Asistare în fața Registrului Comerțului, precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești în litigiile comerciale;
 • Consultanță privind aspectele civile în dezvoltarea imobiliară în zona Timișoarei, încheierea contractelor de vânzare-cumpărare civila și de închiriere;
 • Operațiuni de Carte Funciară; înregistrarea imobilelor la Cartea Funciară, reprezentare în acţiunile judecătorești având ca obiect litigii privind imobilele, închirieri, evacuări, grănițuiri, succesiuni, ieșiri din indiviziune etc.

DREPTUL MUNCII

Cabinetul de avocatură Avocat Daniel Cioană asigură consultanță și/sau reprezentare privind:

 • Încheierea, derularea și încetarea contractelor individuale și colective de muncă;
 • Redactarea regulamentelor de ordine internă ale angajatorilor;
 • Acțiunile judecătorești privind relațiile de muncă;
 • Asistență în fața Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Casei de Pensii, (atât pentru angajator cât și pentru angajat).

DREPT CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Reprezentăm în Baroul Timiș interesele persoanelor fizice sau juridice în ceea ce privește relația acestora cu organele administrative în probleme legate de emiterea actelor administrative, de efectele actelor administrative emise, precum și de activitățile de control. Te putem asista în următoarele situații:

 • Reprezentarea și asistarea în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative și fiscale, precum plângerea prealabilă și contestația, și în cadrul procedurilor contencioase în fața instanțelor judecătorești competente;
 • Reprezentarea și asistarea în contestațiile la executare împotriva titlurilor executorii de materie fiscală;
 • Consultanță privind oportunitatea unor acțiuni în justiție împotriva organelor administrației publice;
 • Consultanță privind legislația funcționarilor publici, inclusiv a funcționarilor publici cu statut special;
 • Reprezentarea în litigii generate de raporturile de serviciu ale funcționarilor publici;
 • Verificarea legalității actelor administrative;
 • Cerere privind emiterea unui act administrativ sau acțiune în anularea actului administrativ;
 • Acțiune în obligarea autorității administrative la emiterea unui act administrativ;
 • Acțiune în pretenții constând în despăgubiri materiale și morale;
 • Acțiune împotriva ordonanțelor Guvernului.

DREPTUL URBANISMULUI ȘI FOND FUNCIAR

Asigurăm în Timișoara consultanţă juridică pentru dezvoltarea proiectelor imobiliare (inclusiv pentru întocmirea şi depunerea documentaţiilor urbanistice, obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor solicitate de lege). Alte servicii din aria dreptului urbanismului includ asistență și reprezentare juridică:

 • În litigiile cu autorităţile administraţiei din domeniul urbanism și autorizarea construcțiilor (litigii referitoare la acordarea unor avize și autorizații, la contestarea planurilor și documentațiilor urbanistice sau la contestarea actelor de autoritate emise în domeniu);
 • În litigiile referitoare la menţinerea/desfiinţarea construcțiilor;
 • În materie contravenţională (contestaţii amenzi aplicate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniul construcțiilor).